Medhurst
Elizabeth Ann  (3 Mar 1837-)
Jane Naylor  (c 1839-)
Mary Ann  (c 1843-)
Nancy Ann  (24 Aug 1809-15 Jan 1859)
Richard  (c 1833-)
Thomas  (c 1804-May 1862)
Thomas  (c 1846-)