Lemont
Alex J.  (c Jan 1850-)
Charles  (c 1822-)
Christian  (c 1823-)
Daniel  (c 1840-)