McCheyne
James  (c 1805-b Nov 1862)
Sarah  (c 1840-a 5 Mar 1885)