Lemont
Charles  (c 1822-b Apr 1891)
Daniel  (c 1840-)