Johnson
Amy  (1877-1963)
Hilda May  (-3 Sep 2002)
Mary  (c 1777-30 Jan 1852)
Mary  (c 1868-)
Sarah  (1735-)
Sarah  (c 1859-)