Applet
Frances  (30 Nov 1856-28 Dec 1933)
Sarah Jane  (c 1860-1942)