Burgess
Hannah  (c 1740-)
Martha Sarah  (13 Feb 1900-Nov 1972)