Whitworth
Betsy  (c 1832-)
James J.  (c 1853-)
Sarah  (c 1855-)