Parsons
Abraham  (c 1696-1785)
Charlotte Emma  (1857-1884)
Louisa Ann  (1876-1949)
Sarah  (c 1723-)