Milner
Jane  (c 1811-11 Feb 1898)
Rowland  (-Nov 1855)