Hargrave
Abraham  (c 1790-)
Charles Townshend  (25 Dec 1825-1905)
Sarah  (c 1800-)