Sharp
Charles  (c 1810-)
Elizabeth  (-17 Mar 1828)